common phrases useful phrases basic phrases

common zulu phrases | useful zulu phrases | basic zulu phrases

common useful zulu greeting phrases

Hello! --- Sawubona! (to a person)/Sanibona! (to persons)
Good morning! --- Sawubona! (to a person)/Sanibona! (to persons)
Good evening! --- Sawubona! (to a person)/Sanibona! (to persons)
Good night! --- Lala kahle! (to a person)/Lalani kahle! (to persons)
Hey,friend! --- Heyi! Shomi!
How are you? --- Unjani?
I'm fine,thanks! --- Ngikhona, ngiyabonga! / Ngiyaphila, ngiyabonga!
And you? --- Wena unjani?
Thank you(very much)! --- Ngiyabonga (kakhulu)!
You're welcome! --- Kulungile!
Good bye! --- Sala kahle! (to a person staying)/Salani kahle! (to persons staying)/Hamba kahle! (to a person leaving)/Hambani kahle! (to persons leaving)
See you later! --- Sizobonana!

common useful zulu introduce phrases

Mr.../ Mrs.…/ Miss… --- uMunz ... / uNkk ...
Nice to meet you! --- Ngiyajabula ukukwazi!
You're very kind! --- Umusa kakhulu!
What's your name? --- Ngubani igama lakho?
My name is ... --- Igama lami ngu...
Where are you from? --- Uphumaphi?
I'm from the U.S. --- Ngiphuma eMelika.
Where do you live? --- Uhlalaphi?
I live in the U.S. --- Ngihlala eMerika.
How old are you? --- Uneminyaka emingaki?
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Ngineminyaka (eshumi ebili / eshumi ethathu ...).
Do you speak (English/ Zulu)? --- Ukhuluma (isiNgisi / isiZulu) na?
Just a little. --- Kancane kodwa.
I like Zulu. --- Ngithanda isiZulu.
I have to go. --- Ngifanele ngihambe.
I will be right back! --- Ngizobuya!

common useful zulu help phrases

Excuse me ...! (to ask for something) --- Uxolo!
Excuse me!( to pass by) --- Uxolo!
Hold on please!(phone)--- Siza ulinde umzuzu owodwa!
One moment please! --- Siza ulinde umzuzu owodwa!
Can I help you? --- Ngingakusiza na?
Can you help me? --- Ungangisiza na?
I'm lost. --- Ngilahlekile.
Come with me! --- Woza nami!

common useful zulu wished phrases

Congratulations! --- Ngiyakuhalalisela!
Good luck! --- Ngikufisela inhlanhla!
Happy birthday! --- Halala ngosuku lokuzalwa!
Merry Christmas! --- UKhisimusi omuhle!
Happy new year! --- Unyaka omusha omuhle!

common useful zulu general responses phrases

I Don't Know! --- Angazi!
I Don't Understand! --- Angizwa!
I Have No Idea. --- Anganomkhankanyo!
Sorry (for a mistake) --- Phephisa!
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Ngiyaxolisa!
No Problem! --- Akunkinga!
Don't worry! --- Musa ukwenqena!
I'm hungry/ thirsty. --- Ngilambile. / Ngomile!
Give me this! --- Ngibize le!
Hurry up! --- Jahela!
I love you! --- Ngiyakuthanda!
I feel sick. --- Ngiyagula.
I need a doctor. --- Ngidinga udokotela.
Can You Say It Again? --- Ukwazi ukukuthi futhi na?
Can You Speak Slowly? --- Ukwazi ukukhuluma ngokudonda na?
How Do You Say "Please" In French? ... --- ukusho kanjani ngesiZulu?
Do you like it? --- Uyakuthanda na?
I really like it! --- Ngiyakuthanda ngempela!
What Is This? --- Yini le?
How much is this? --- Kubiza malini?

common useful zulu time and number phrases

Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Namhlanje / Manje/Kusasa / Izolo
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- Ekuseni / kusihlwa / ebusuku
What time is it? --- Sikhathi sini?
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- Isikhathi ngu10. Isikhathi ngu7.30 kusihlwa.
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- kunye, isibili, kuthathu,okune, isihlanu, isithupha,isikhombisa, isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi

If you have better phrases about the common zulu phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn zulu online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common zulu phrases | useful zulu phrases | basic zulu phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common zulu phrases useful zulu phrases and basic zulu phrases .English to zulu,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!