common phrases useful phrases basic phrases

common chinese phrases | useful chinese phrases | basic chinese phrases

common useful chinese greeting phrases

Hello! --- Ni3 hao3!   你好
Good morning! --- zǎo shàng hǎo/ zǎo   早上好/ 早
Good evening! --- Xia4 wu3 hao3!/ Wan3 shang4 hao3!   下午好!/ 晚上好!
Good night! --- Wan3 an1   晚安
Hey,friend! --- Hai4! Peng2 you4   嗨!朋友!
How are you? --- Ni3 hao3   你好!
I'm fine,thanks! --- Hen3 hao3! Xie4 xie4   很好!谢谢!
And you? --- Ni3 ne1?   你呢?
Thank you(very much)! --- Xie4 xie4   谢谢!
You're welcome! --- huan2 ying2!   欢迎!!
Good bye! --- zài jiàn   再见
See you later! --- dài huì ér jiàn   待会儿见

common useful chinese introduce phrases

Mr.../ Mrs.…/ Miss… --- ……Xian1 sheng/……Nü3 shi4/……Xiao3 jie2
……先生/……女士/……小姐
Nice to meet you! --- Hen3 gao1 xing4 jian4 dao4 ni3!   很高兴见到你!
You're very kind! --- Ni3 zhen1 hao3! Ni3 zhen1 hao3!   你真好!
What's your name? --- Ni3 jiao4 shen2 me ming2 zi4?   你叫什么名字?
My name is ... --- Wo3 jiao4……   我叫…
Where are you from? --- Ni3 cong2 na3 li lai2?   你从哪里来?
I'm from (the U.S/ China). ---Wo3 cong2 (mei3 guo1/ zhong1 guo1) lai2.
我从(美国/中国)来。
Where do you live? --- Ni3 zai4 na3 li zhu4?   你在哪里住?
I live in (the U.S/ China). --- Wo3 zai4 (mei3 guo1/ fa3 guo1) zhu4.   我在(美国/法国)住。
How old are you? --- Ni3 ji3 sui4 le?   你几岁了?
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Wo3 (er4 shi2/ san1 shi2) sui4 le.   我(二十/三十)岁了。
Do you speak (English/ Chinese)? --- Ni3 hui4 shuo1 (ying1 yu2/ han4 yu2) ma2?  你会说(英语/汉语)吗?
I like Chinese. --- Wo3 xi3 huan1 zhong1 guo1 ren1.   我喜欢中国人。
I have to go. --- Wo3 gai1 zou3 le.   我该走了。
I will be right back! --- Wo3 guo4 yi1 hui2r jiu4 hui2 lai2!   我过一会儿就回来!

common useful chinese help phrases

Excuse me ...! (to ask for something) --- Qing3 wen4!   请问!
Excuse me!( to pass by) --- Bao4 qian4!   抱歉!
Hold on please!(phone) --- Qing3 shao1 hou4!   请稍后!
One moment please! --- Qing3 deng3 yi1 xia4!   请等一下!
Can I help you? --- You3 shen2 me xu1 yao4 wo3 bang1 ni3 de?
有什么需要我帮你的?
Can you help me? --- Ni3 neng2 bang1 zhu4 wo3 ma?   你能帮助我吗?
I'm lost. --- Wo3 mi2 lu4 le.   我迷路了。
Come with me! --- Gen1 wo3 zou3!   跟我走!

common useful chinese wished phrases

Congratulations! --- Zhu4 he4/Gong1 xi3!   祝贺/恭喜!
Good luck! --- Zhu4 ni3 hao3 yun4!   祝你好运!
Happy birthday! --- Zhu4 ni3 sheng1 ri1 kuai4 le4!   祝你生日快乐!
Merry Christmas! --- Sheng4 dan4 kuai4 le4!   圣诞快乐!
Happy new year! --- Xin1 nian2 kuai4 le4!   新年快乐!

common useful chinese general responses phrases

I Don't Know! --- Wo3 bu4 zhi1 dao4!   我不知道!
I Don't Understand! --- Wo3 bu4 dong3!   我不懂!
I Have No Idea. --- Wo3 mei2 zhu3 yi4!   我没主意!
Sorry (for a mistake) --- Bao4 qian4!   抱歉!
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Dui4 bu4 qi3!   对不起!
No Problem! --- Mei2 wen4 ti2!   没问题!
Don't worry! --- Bie2 dan1 xin1!   别担心!
I'm hungry/ thirsty. --- Wo3 e4 le/ Wo3 ke1 le.   我饿了/我渴了。
Give me this! --- Gei1 wo3!   给我!
Hurry up! --- Kuai4 dian3!   快点!
I love you! --- Wo3 ai4 ni3!   我爱你!
I feel sick. --- Wo3 you3 dian3 bu4 shu1 fu.   我有点不舒服。
I need a doctor. --- Ngo5 tai2 ji1sang1.    我要睇醫生。
Can You Say It Again? --- Ni3 neng2 zai4 shuo1 yi1 bian4 ma1!   你能再说一遍吗?
Can You Speak Slowly? --- Qing3 shuo1 man4 yi1 dian3!   请说慢一点!
How Do You Say "Please" In Chinese? --- "Please" zai4 han4 yu3 li zen3 me shuo1?
“Please”在汉语里怎么说?
Do you like it? --- Ni3 xi3 huan1 ma?   你喜欢吗?
I really like it! --- Wo3 shi2 fen1 xi3 huan1! 我十分喜欢!
What Is This? --- Zhe4 shi4 shen2 me?   这是什么?
How much is this? --- Zhe4 duo1 shao3 qian2?   这多少钱?

common useful chinese time and number phrases

Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Jin1 tian1/ xian4 zai4   今天/现在
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- Ming2 tian1/ zuo3 tian1   明天/昨天

What time is it? --- Ji3 dian3 le?   几点了?
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- Shi3 dian3 le. Qi1 dian3 ban4.   十点了。七点半。
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- yi1, er4, san1   一、二、三 , Si4, wu3 liu4   四、五、六 , Qi1, ba1, jiu3, shi2   七、八、九、十

If you have better phrases about the common chinese phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn chinese online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common chinese phrases | useful chinese phrases | basic chinese phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common chinese phrases useful chinese phrases and basic chinese phrases .English to chinese,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!